Przejdź do treści

Jesteśmy największym klastrem branży metalowej
i maszynowej w Polsce.

Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

KOM


Klaster Obróbki Metali

Krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.


 


 
36

PATENTÓW

100

RYNKÓW EKSPORTOWYCH

110

FIRM CZŁONKOWSKICH I PARTNERÓW STRATEGICZNYCH

9000

MIEJSC PRACY

Aktualności

Zielone rozwiązania, automatyzacja procesów i potężne inwestycje w cyfryzację od dłuższego czasu zajmują głowę przedsiębiorców. Jak odnaleźć się na rynku przy rosnących cenach energii? Jakie inwestycje podejmować, aby ograniczyć ryzyko? Na…

W dniach od 6 do 8 września wszystkie oczy, uszy i kamery telewizyjne, zwrócone były na Dolny Śląsk, gdzie odbywało się „polskie Davos”. Trzeci rok z rzędu Klaster Obróbki Metali uczestniczy w panelach dyskusyjnych na największym…

Rozpoczęła się rejestracja na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz towarzyszące mu konferencje: „Nowy Przemysł 4.0” i „Tech and Job”. Najnowsza edycja to kompleksowa prezentacja trendów,…

W Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbyło się pierwsze Forum Dialogu Administracji Publicznej z Biznesem. Organizatorami Forum byli wójt gminy Stawiguda oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii, Mazurach i Powiślu…

NASZE PROJEKTY

Cel Projektu: Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Okres realizacji Projektu: 01.07.2021 r.–30.09.2022 r. Budżet Projektu: 60 270,00 zł Dofinansowania ze środków UE: 41 650,00 zł Usługa doradcza polegająca na opracowaniu prototypu koncepcyjnego – Platforma usług kooperacyjnych branży metalowo – maszynowej na rzecz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. (UDA-RPPD.01.04.01-20-2660/20-00, zawartą w dniu 03.08.2021 r.). Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach…,   ​
Cel Projektu: Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Okres realizacji Projektu: 01.07.2021 r.–30.09.2022 r. Budżet Projektu: 60 270,00 zł Dofinansowania ze środków UE: 41 650,00 zł Usługa doradcza polegająca na opracowaniu analizy rynku nowo wprowadzonej usługi z weryfikacją jej potencjału rozwojowego na rzecz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. (UDA-RPPD.01.04.01-20-2661/20-00, zawarta w dniu 03.08.2021 r.) Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi…,   ​
Cel Projektu: Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu COSME, tj. działań związanych z poszukiwaniem partnerów oraz działań polegających na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Okres realizacji Projektu: 01.06.2021 r.–30.06.2022 r. Budżet Projektu: 23 250,00 zł Dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego., ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji i możliwości zastosowania technologii wdrożeniowych. OPTIMA 1 obejmować będzie 3 główne obszary technologiczne z zakresu Przemysłu 4.0, znajdujące odzwierciedlenie w specjalizacji sektorowej członków KOM, tj. zaawansowane technologie wytwarzania, digitalizacja procesów wytwarzania, predykcja i wirtualizacja procesów. Działania projektowe…, ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest wspieranie firm oraz ich pracowników w lepszym rozumieniu zachodzących przemian (np. kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich potencjalnych skutków, w celu podjęcia odpowiednich działań adaptacyjnych. Całość realizowana jest w ramach polityki UE w sferze promowania przekształcenia systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przedsięwzięcie zmierza do rozszerzenia i dzielenia się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów. W projekt i kształcenie specjalistów zostaną zaangażowani także nauczyciele i stażyści, w ramach szkolenia zawodowego. Docelowo w Projekcie…,     Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra. W toku realizacji priorytetem będzie dostarczanie wyspecjalizowanych usług probiznesowych i proeksportowych, w ramach wzmocnienia zaplecza koordynatora Klastra i aktywizacji międzynarodowej jego członków, działających w łańcuchu wartości KOM. Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023 Budżet Projektu: 9 984 678,00 PLN Beneficjent: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali).…,
Cel Projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej koncepcji technologicznej do produkcji niskoseryjnej cienkościennych wyrobów metalowych, z zastosowaniem technologii jednopunktowego przyrostowego formowania (ang. Single Point Incremental Forming SIPF). Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022 Budżet Projektu: 782 825,20 PLN Dofinansowanie ze środków UE: 782 825,20 PLN Partnerzy projektowi: Deutsche Forschungsvereinigungfür Meß-, Regelungs- und Systemtechnike.V. (Niemcy) – lider konsorcjum Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Koordynator KOM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w…,   Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET. ​  
Cel Projektu: Zasadniczym celem Projektu jest zacieśnienie współpracy podlaskich uczelni z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Brokerzy innowacyjności, zatrudnieni przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, dokonają oceny potencjału komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, zgłoszony przez uczelnie: Politechnikę Białostocką, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Następnie eksperci wyłonią 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich…,     Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra oraz dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych. W ramach realizacji działań projektowych członkowie Klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na: organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem…, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra oraz dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych. W ramach realizacji działań projektowych członkowie Klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na: organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej Usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z…,   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 
PFR

Spełniając obowiązek informacyjny, zawiadamiamy, iż nasza firma otrzymała subwencję finansową PFR w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0
w związku z zapobieganiem skutkom pandemii Covid-19.