Przejdź do treści

Klaster

Kluczowy partner w branży metalowo-maszynowej

Klaster Obróbki Metali jest największym klastrem branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia ponad 100 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

KOM


Klaster Obróbki Metali

Krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.


 


 
36

PATENTÓW

100

RYNKÓW EKSPORTOWYCH

110

FIRM CZŁONKOWSKICH I PARTNERÓW STRATEGICZNYCH

9000

MIEJSC PRACY

Aktualności

Dwa bezprzewodowe wózki spawalnicze i akumulatorowa wiertarka Promotechu weszły do grona produktów CAS (Cordless Alliance System). To pierwszy krok białostockiej firmy w kierunku technologii akumulatorowej.   CAS to, zainicjowana…

24 marca 2022 pracownicy biura KOM w ramach wizyty studyjnej odwiedzili firmę BWP Skórkiewicz Sp. J.  Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy z KOM, wykorzystanie możliwości oraz potencjału usług biura KOM i współpracy…

22 marca pracownicy firmy KOM odwiedzili w ramach wizyty studyjnej kolejną firmę członkowską. Odwiedzoną firmą był NEOTECH Sp. z o.o. – producent elementów indukcyjnych oraz wykonawca różnego typu maszyn i urządzeń. Spotkanie miało na celu…

6 kwietnia odbyło się wydarzenie zorganizowane przez Region Podlaski Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Klaster Obróbki Metali. Wydarzenie pt. „Przemysł 4.0 – Wyprzedź konkurencję” zorganizowano w…

NASZE PROJEKTY

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 29.12.2023 r. Budżet: 3 974 800,00 zł Kwota dofinansowania: 2 516 035,00 zł   Celem projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji i możliwości zastosowania technologii wdrożeniowych.   OPTIMA 1 obejmować będzie 3 główne obszary technologiczne, znajdujące odzwierciedlenie w specjalizacji sektorowej członków KOM, tj.…
​   CEMIVET - Circular Economy in Metal Industries Vocational Education and Training   Cel projektu: W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian (np. Kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich skutków i podjęciu odpowiednich działań adaptacyjnych. Projekt ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów. W projekt i kształcenie specjalistów mają być zaangażowani także nauczyciele i stażyści w ramach…
POIR.02.03.03-20-0002/20 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych) CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2021 - 31/12/2023 BUDŻET PROJEKTU: 9 984 678,00 PLN Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu “Global KOM-Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali”, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra.…
Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej koncepcji technologicznej do niskoseryjnej produkcji cienkościennych wyrobów metalowych, z zastosowaniem technologii jednopunktowego przyrostowego formowania (ang. Single Point Incremental Forming SIPF).     Budżet projektu:                                                                   …
Partnerzy Projektu: Politechnika Białostocka - Lider Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT) Fundacja regionalny Ekosystem innowacji (REI) Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR) Instytut Transferu Technologii PB Czas realizacji: 16 miesięcy Projekt  zakłada  realizację  3 głównych zadań: komercjalizację uczelnianych projektów, stworzenie platformy usług dla biznesu, organizację wydarzeń SpeedDate oraz DemoDays, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami.   W ramach projektu ma zostać wypracowany system…
Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: " Inteligentna Super Fabryka - ISF 4.0 KOM2" Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. - 31.12.2022 r. Budżet: 8 896 677,84 zł Kwota dofinansowania: 5 232 808,92 zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu ISF 4.0 KOM2, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych…
Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: “SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka“, projekt nr POIR.02.03.03-20-0003/18 Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. – 14.12.2022 r. Wartość projektu: 9 958 175,58 zł Dofinansowanie: 6 081 518,90 zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych usług…
 

podlaskie_logo image