Przejdź do treści

GLOBAL KOM - Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali

POIR.02.03.03-20-0002/20 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych)

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2021 - 31/12/2023
BUDŻET PROJEKTU: 9 984 678,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu “Global KOM-Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali”, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra.

Zadaniem jest dostarczanie wyspecjalizowanych usług probiznesowych i proeksportowych w ramach wzmocnienia zaplecza koordynatora klastra i aktywizacji międzynarodowej jego członków działających w łańcuchu wartości KOM.

BENEFICJENT: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali).
Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w projekt: 23.