Przejdź do treści

Projekty

REALIZOWANE

Celem projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji i możliwości zastosowania technologi…

Projekt ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów. W projekt i kształcenie specjalistów mają być zaangażowani także nauczyciele i stażyści w ramach szkolenia zawodowego.

POIR.02.03.03-20-0002/20 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych)

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2021 - 31…

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej koncepcji technologicznej do niskoseryjnej pro…

Partnerzy Projektu:

  1. Politechnika Białostocka - Lider
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  3. Uniwersytet w Białymstoku
  4. Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT)
  5. Fundacja regionalny Ekosystem innowacji (REI)
  6. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR)
  7. Instytut Tra…

Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą:

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarc…