Przejdź do treści

Projekty

REALIZOWANE

Akronim: CEMIVET

Cel projektu: W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian (np. Kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich skutków i podjęciu odpowied…

Akronim: CEMIVET

Cel projektu: W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian (np. Kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich skutków i podjęciu odpowied…

POIR.02.03.03-20-0002/20 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych)

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2021 - 31…

BUDŻET PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 844 401,95 zł
Dofinansowanie: 814 122,68 zł
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) - 642 540,00 zł
Klaster Obróbki Metali - 171 582,68 zł
Beneficjent: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Partnerzy:
•  Deutsche Forschungsvereinigungfür…

Partnerzy Projektu:

  1. Politechnika Białostocka - Lider
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  3. Uniwersytet w Białymstoku
  4. Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT)
  5. Fundacja regionalny Ekosystem innowacji (REI)
  6. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR)
  7. Instytut Tra…

Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą:

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle.

Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materiałów kompozytowych o…

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarc…

Projekt DigiFoF zakłada utworzenie współpracy sieciowej (platformy organizacyjnej) środowisk  uczelni, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych  w celu rozwijania nowych umiejętności dla młodych pracowników fabryk przyszłości, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania mających na celu usprawnianie procesu produkcji, a…