Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Usługa doradcza polegająca na opracowaniu analizy rynku nowo wprowadzonej usługi z weryfikacją jej potencjału...

Cel Projektu:

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Okres realizacji Projektu:

01.07.2021 r.–30.09.2022 r.

Budżet Projektu:

60 270,00 zł

Dofinansowania ze środków UE:

41 650,00 zł

Projekt „Usługi doradczej polegającej na opracowaniu analizy rynku nowo wprowadzonej usługi z weryfikacją jej potencjału rozwojowego na rzecz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.”(UDA-RPPD.01.04.01-20-2661/20-00, zawarta w dniu 03.08.2021 r.)

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

 

Oznaczenia UE