Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Usługa doradcza polegająca na opracowaniu prototypu koncepcyjnego – Platforma usług kooperacyjnych...

Cel Projektu:

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Okres realizacji Projektu:

01.07.2021 r.–30.09.2022 r.

Budżet Projektu:

60 270,00 zł

Dofinansowania ze środków UE:

41 650,00 zł

„Przygotowanie usługi doradczej w zakresie opracowania prototypu koncepcyjnego – Platforma usług kooperacyjnych branży metalowo – maszynowej na rzecz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju” (UDA-RPPD.01.04.01-20-2660/20-00, zawartą w dniu 03.08.2021 r.).

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

 

Oznaczenia UE