Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Okres realizacji: 01.01.2017 r. - 22.09.2018 r.

Tytuł projektu: Inteligentna SUPER FABRYKA - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali.

Opis projektu

Projekt Inteligentna SUPER FABRYKA 4.0 w systemie rozproszonym - wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali zakłada podjęcie kompleksowych działań w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług i produktów na międzynarodowe rynki.

Członkowie KOM będą korzystali m.in. z usług wskazanych poniżej:
• organizacja stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji zagranicznych i krajowych o statusie międzynarodowych targów, związanych ze specjalizacją klastra, wystaw na rynkach perspektywicznych z punktu widzenia przedsiębiorstw i strategii internacjonalizacji klastra;
• dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej - usługi związane z badaniami oraz certyfikacją wyrobów, które są niezbędne dla przedsiębiorcy do wejścia i sprzedaży wyrobu na rynkach zagranicznych;
• usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z wprowadzeniem produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki zagraniczne, a także analizą potencjału wybranych krajów docelowych ekspansji;
• usługi związane z aktywizacją przedsiębiorcy na rynkach międzynarodowych;
• szkolenia związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy.

Kompleksowość pakietu usług została potwierdzona zarówno przez dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorców inicjatyw klastrowej. Wskazane powyżej działania są efektem wypracowanych dobrych praktyk w ramach KOM w ramach blisko półtorej rocznego okresu przygotowawczego projektu. Dzięki temu jasno i precyzyjne określono zadania i wskaźniki w projekcie, gdzie jasno potwierdzą zarówno potencjał zwiększania przychodów z racji internacjonalizacji, jak i możliwości w obszarze B+R+I.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SUPER FABRYKI 4.0 w systemie rozproszonym, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra. Wsparciem dla realizacji celu głównego jest dostarczenie wyspecjalizowanych usług probiznesowych i proeksportowych w ramach wzmocnienia zaplecza koordynatora klastra i aktywizacji międzynarodowej jego członków.