Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 1/02/2017 - Organizacja wystąpienia na tagach Wiatr i Woda 16-19.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017


I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa (kod CPV 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw) w ramach planowanej realizacji projektu: Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:

organizację wystąpienia na targach, organizację wystąpienia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego DEMEX, Jerzy Demiańczuk z Augustowa w targach Wiatr i Woda w Warszawie w dniach 16-19.03.2017 r. z realizacją następujących działań:

  1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej o pow. 15 m2 z zabudową i wyposażeniem standardowym stoiska
  2. Opłata rejestracyjna i wpis do katalogu targowego

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Terminy realizacji są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania opisanych w pkt. II  przedmiotu zamówienia wynikające z regulaminu organizatora targów.

Oferta powinna być ważna 15 dni.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta złożona w jęz. polskim na podstawie formularza Zał. nr 1 do zapytania wskazująca cenę netto wykonania usługi w PLN powinna być przesłana za pośrednictwem:
    • poczty elektronicznej na adres: jp@metalklaster.pl
    • dostarczona osobiście na adres: 15-665 ul. Lniana 41 do dnia 01.03.2017 do godz. 12:00.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. OCENA OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 1. cena - 100 % ( sposób obliczenia : Cena najniższa przedstawiona / Cena badana * 100 pkt)

                                                       

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.metalklaster.pl/wspolpraca/ogloszenia

 

Dodatkowych informacji udziela Janusz Poulakowski, tel. +48 510 233 607, e-mail: jp@metalklaster.pl

Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.


Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy  - wer. zeskanowana