Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2017 - Organizacja wystąpienia na targach Agritechnika Hannover 2017

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2017

z dnia 24.02.2017 r.I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa (kod CPV 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw)  w ramach planowanej realizacji projektu: Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:
uczestnictwo firmy SAMASZ Sp. z o.o. z Białegostoku
w targach AGRITECHNIKA – Hannover w dniach 12-18.11.2017 r. z realizacją następujących usług:

1. Rezerwacja powierzchni wystawienniczej na targach:
a. powierzchnia docelowa stoiska 550 m2 (określenie kosztu 1 m2 finalnie przyznanej powierzchni w przedziale 300-600 m2 dla możliwej lokalizacji: powierzchnia otwarta z 4 stron, 3 stron lub 2 stron)
2. Opłata rejestracyjna
3. Opłata rejestracyjna AUMA
4. Opłata wpisowa

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Terminy realizacji są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania opisanych w pkt. II przedmiotu zamówienia wynikające z regulaminu organizatora targów.
Oferta powinna być ważna 30 dni.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona na podstawie formularza Zał. nr 1. w jęz. polskim lub niemieckim wskazująca cenę netto wykonania usługi w PLN lub EUR (dla cen wyrażonych w EUR zostanie zastosowany przelicznik 1 EUR = 4,45 PLN) oraz wskazaniem doświadczenia w organizacji imprez targowych powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: biuro@metalklaster.pl, jp@metalklaster.pl
• dostarczona osobiście na adres: 15-665 Białystok, ul. Lniana 38
• Faxem na nr: +48 85 651 41 46

Termin złożenia oferty: 7.03.2017 do godz. 15:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. OCENA OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. cena m2 powierzchni - 40 % ( sposób obliczenia : Cena najniższa przedstawiona / Cena badana * 40 pkt)
2. doświadczenie w zakresie organizacji imprez targowych - 60% (sposób obliczenia : Liczba lat doświadczenia w organizacji targów w badanej ofercie / najwyższa liczba lat doświadczenia w organizacji targów w złożonych ofertach * 60 pkt )

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.metalklaster.pl/wspolpraca

Dodatkowych informacji udziela Janusz Poulakowski, tel. +48 510233 607, e-mail: jp@metalklaster.pl


Treść zapytania ofertowego została stworzona na podstawie szczegółowych warunków uczestnictwa w targach AGRITECHNICA 2017.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 VII. OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Treśc  zapytania i formularz ofertowy_vPL (wersja polska)

Anfrageformular_Angebot_Landtechnik_Messe_vDE (Deutsche Version)