Ogłoszenia

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 01.09.2017 z dn. 12.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Dot. Zapytania ofertowego Nr 01.09.2017 z dn. 09.05.2017 r. w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju na podstawie pkt. XI ust. 1 zapytania ofertowego zawiadamia o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny.