Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 2/03/2016 - Organizacja wystąpienia na targach WIHE Warszawa 2016

Zapytanie ofertowe nr 2/03/2016

z dnia 30.03.2016 r.I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa w ramach planowanej realizacji projektu internacjonalizacja klastra Obróbki metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:
organizację wystąpienia na targach organizację wystąpienia firmy White Hill - Białystok w Międzynarodowych Targach Medycznych WIHE – Warszawa w dniach 4-6.10.2016 r. z realizacją następujących działań:
1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową stoiska i wyposażeniem -
powierzchnia stoiska – 9 m2,
2. Obsługa techniczna stoiska: przyłączenie i zużycia prądu,
3. Opłata rejestracyjna i wpis do katalogu targowego
4. W skład zabudowy stoiska wchodzi:
- wydzielenie zamykanego zaplecza 1 m2.
- energia elektryczna 230V - dwa gniazdka, półki na zapleczu, wieszak na ścianę.
- stół, 4 krzesła, lada informacyjna, stojak na foldery, oświetlenie stoiska,
- ściana w części wystawowej kolor niebieski - 1 szt.
- wykładzina podłogowa - kolor niebieski
- dostęp do internetu, 2 urządzenia
- oznakowane stoiska logo White Hill stopka adresowa na jednej ze ścian ewentualnie inny zapis tekstowy

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Terminy realizacji są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania opisanych w pkt. II przedmiotu zamówienia wynikające z regulaminu organizatora targów..
Oferta powinna być ważna 30 dni.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta złożona w jęz. polskim wskazująca cenę netto wykonania usługi w PLN oraz z doświadczeniem – liczba zorganizowanych wystąpień targowych w ciągu ostatnich 5 lat powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: biuro@metalklaster.pl
• dostarczona osobiście na adres: 15-665 ul. Lniana 38 do dnia 12.04.2015 do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. OCENA OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. cena - 50 % ( sposób obliczenia : Cena najniższa przedstawiona / Cena badana * 50 pkt)
2. doświadczenie w zakresie organizacji wystąpię targowych budowy - 50 %
(sposób obliczenia : Liczba zorganizowanych wystąpień w badanej ofercie / najwyższa liczba wystąpień w złożonych ofertach * 50 pkt)

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Janusz Poulakowski, tel. +48 510233 607, e-mail: jp@metalklaster.pl

 

Treśc  zapytania i formularz ofertowy