Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 2-LTPL-2017 - Opracowanie aplikacji IT: systemu zarządzania siecią kooperacyjną i systemu pomiaru efektywności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-LTPL-2017

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

15-665 Białystok,  ul. Lniana 41

NIP 5422939311

(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

 

  1. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem postępowania, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usługi polegającej na:

1.Opracowaniu aplikacji IT systemu komunikacji i zarządzania siecią kooperacyjną,

2.Opracowaniu systemu pomiaru efektywności i korzyści podmiotów działających w łańcuchach kooperacyjnych opartego na funkcjonalnej aplikacji IT.

Usługa realizowana jest w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

 

Kody CPV:

a)       72212000-4 – usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego,

b)       73110000-6 – usługi badawcze.

 

Termin składania oferty: 27 lipca 2017 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pełna treść zapytania ofertowego

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Doświadczenie i potencjał Wykonawcy