Ogłoszenia

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 01/05/2017 z dn. 09.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE


Dot. Zapytania ofertowego Nr 01/05/2017 z dn. 09.05.2017 r. w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju na podstawie pkt. VII. ust. 10 zapytania
ofertowego zawiadamia o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny.

 

Zawiadomienie  wer - pdf