Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 05/04/2017 r. na realizację usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy arenie międzynarodowej „Spotkania B2B - Pokazy produktow

Zapytanie ofertowe nr 05/04/2017


I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
NIP: 5422939311
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności usługa (kod CPV: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania; 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych; 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów; 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji) POIR 02.03.03-20-0002/16 „Inteligentna Super fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:

2.1. Usługę niezbędną do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej Spotkania B2B - Pokazy produktowe poprzez zakup wyspecjalizowanych usług na rzecz przedsiębiorstwa ALEX sp z o.o. – Kleosin k. Białegostoku zwiększających szanse skutecznego operowania na rynkach zagranicznych oraz wprowadzenie produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki zagraniczne i zwiększenie sprzedaży.
Usługi planowane do realizacji obejmują działania związane w szczególności z zakupem usług dotyczących:

 

Treść Zapytania  - wersja PDF

Treść Zapytania  - wersja WORD