Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2016 - Organizacja wystąpienia na targach METS Amsterdam 2016

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2016

z dnia 25.03.2016 r.

 

 I. ZAMAWIAJĄCY


Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

15-665 Białystok,  ul. Lniana 41
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa w ramach planowanej realizacji projektu: Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:

organizację  wystąpienia na targach, organizację  wystąpienia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego DEMEX, Jerzy Demiańczuk z Augustowa w targach METS  – Amsterdam  w dniach 15-17.11.2016 r. z realizacją następujących działań:

- Wynajęcie powierzchni wystawienniczej zgodnie z wybranym pakietem stoiska – 12 m2, (Deluxe Stand Package),
- Zabudowa stoiska w standardzie ściany modułowej systemu panelowego o powierzchni 14 m2 (7 mb x 2 m) z nadrukiem jednostronnym.
- Opłata rejestracyjna i wpis do katalogu targowego
 

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Terminy realizacji  są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania opisanych w pkt. II   przedmiotu zamówienia wynikające z regulaminu organizatora targów.

Oferta powinna być ważna 30 dni.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta złożona w jęz. polskim wskazująca cenę netto  wykonania usługi w PLN  oraz z opisem doświadczenia – liczba zorganizowanych wystąpień targowych w ciągu ostatnich 5 lat powinna być przesłana za pośrednictwem: 
poczty elektronicznej na adres: biuro@metalklaster.pl dostarczona osobiście na adres: 15-665   Lniana 38  do dnia  07.04.2015 do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

V. OCENA OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1.  cena  - 70  %  ( sposób obliczenia : Cena najniższa przedstawiona  / Cena badana  * 70 pkt)

2. doświadczenie w zakresie organizacji wystąpię targowych  budowy  - 30 %

( sposób obliczenia : Liczba zorganizowanych wystąpień w badanej ofercie  / najwyższa liczba wystąpień w złożonych ofertach  * 30 pkt)

                                                        

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego  oraz na stronie internetowej www.metalklaster.pl/wspolpraca

Dodatkowych informacji udziela Janusz Poulakowski, tel. +48 510233 607, e-mail: jp@metalklaster.pl


Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

Treść  zapytania i  formularz ofertowy