Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2017 r. na kompleksową organizację wystąpienia na targach Digital Signage Sumit – Monachium w dniach 5-6.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/04/2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok,  ul. Lniana 41 
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest usługa (kod CPV; 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw; 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych;  60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego)  w ramach realizacji projektu: POIR 02.03.03-20-0002/16  „Inteligentna Super fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali”  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje: 

 1. kompleksową organizację wystąpienia firmy Edbak Sp. z o.o. z Piotrowic w  targach Digital Signage Sumit  – Monachium  w dniach 5-6.07.2017 r. z realizacją następujących  usług:

1.1. Powierzchnia wystawiennicza wewnątrz hali o pow. 9 m2 wraz z zabudową  stoiska w pakiecie BRONZE określonym w regulaminie targów oraz  opłata rejestracyjna i wpis do katalogu targowego

1.2. Usługa transportu osób poprzez zakup  2 biletów lotniczych  na trasie Warszawa –Monachium – Warszawa, termin wylotu 04.06.2017 r., powrót 07.06.2017 r., przelot bezpośredni.

1.3. Zakup usługi transportu eksponatów na trasie Piotrowice – Monachium – Piotrowice, dostawa eksponatów na targi w dniu 4.06.2017 r.  odbiór  eksponatów z targów 6.06.2017 obejmująca  przesyłkę o wadze 1000 kg, gabaryty 4,9 m x 2,25 m x 2,2 m. usługa obejmuje załadunek i wyładunek eksponatów  w miejscu nadania i przeznaczenia.

 III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Terminy realizacji  są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania opisanych w pkt. II   przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być ważna 20 dni.


IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta złożona w jęz. polskim  na podstawie  formularza Zał. nr 1 do zapytania wskazująca cenę netto wykonania usługi w PLN  powinna być przesłana za pośrednictwem: 
  1. poczty elektronicznej na adres: jp@metalklaster.pl
  2. dostarczona osobiście na  adres: 15-665  ul. Lniana 41  do dnia  11.04.2017 do godz. 15:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. OCENA OFERT

 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  cena - 100  %  ( sposób obliczenia : Cena najniższa przedstawiona  / Cena badana  * 100 pkt)

                                                    

VI. Wykonawca przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

VII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

1. Brak możliwości składania ofert częściowych.

3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.

4. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.

5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.

6. Termin ważności oferty nie krótszy niż 20 dni od dnia zamknięcia naboru ofert.

7. Oferty należy składać w języku polskim.

8. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

9. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.  


 VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia zapytania złoży oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


IX. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej metalklaster.pl/wspolpraca oraz w bazie zapytań ofertowych www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.

 Dodatkowych informacji udziela Janusz Poulakowski, tel. +48 510233 607, e-mail: jp@metalklaster.pl


Treść  zapytania wraz z formularzami: Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.