Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2017 r. na kompleksową organizację wystąpienia na targach Schweissen&Schneiden – Dusseldorf, Niemcy w dniach 25-29.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2017

 I. ZAMAWIAJĄCY


Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

15-665 Białystok,  ul. Lniana 41

NIP: 5422939311
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

 

II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie  z zasadą konkurencyjności usługa (kod CPV; 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw; 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych;  55100000-1 Usługi hotelarskie; 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego)   w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje: 

 

 1. kompleksową organizację wystąpienia firmy Promotech Sp. z o.o. z Białegostoku w  targach Schweissen&Schneiden  – Dusseldorf, Niemcy   w dniach 25-29.09.2017 r. z realizacją następujących  usług:

1.1. Powierzchnia wystawiennicza wewnątrz hali   o pow. 88 m2  otwarta z 4 stron (tzw. powierzchnia wyspowa) wraz  opłatą rejestracyjną i wpisem do katalogu targowego

1.2. Wykonanie projektu i zabudowy stoiska  o powierzchni 88 m2, podłoga stoiska wykonana na podbudowie podestu 3-5 cm , przyłącze elektryczne  400 V  15kW, zaplecze gospodarcze min. 4 m2, dostosowanie części ekspozycyjnej do prezentacji produktów  ekspozytory do umieszczenia wyrobów w postaci podestów z  punktami przyłączeniowymi energii – 5 szt.), meble:  3 stoły, 10 krzeseł,   oświetlenie stoiska  w ilości nie mniejszej niż punkt świetlny 100 W  na 1 m2, oznaczenia logo Promotech na przewyższeniach nad stoiskiem.

1.3. Usługa transportu osób poprzez  wynajem samochodu na trasie  Białystok – Dusseldorf – Białystok, termin wynajmu 23.09.2017  -  01.10.2017 r.,  dzienny limit przejazdów 120 km w czasie pobytu  na targach.

1.4. Usługa  zakupu noclegu dla 3 os.  pokoje  jednoosobowe, hotel o standardzie trzech gwiazdek lub wyższym w terminie 24-30.09.2017 r.. w miejscowości Dusseldorf, dogodne położenie komunikacyjne względem miejsca organizacji targów. Maksymalna wartość noclegu zgodna z limitem wydatków na noclegi podczas zagranicznej podróży służbowej.

1.5. Zakup usługi transportu eksponatów na trasie Białystok – Dusseldorf – Białystok, dostawa i rozładunek eksponatów na targi w dniu 24.09.2017 r.  odbiór  eksponatów z targów  i załadunek 29-30.09.2017 usługa transportu obejmuje wynajem ciągnika siodłowego z naczepą typu „firanka” o długości 13,6 metrów ładownych. Usługa winna obejmować koszty przewozu na wskazanej trasie oraz wyładunek
i załadunek eksponatów na targach.

2.2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

2.2.1. Termin realizacji usługi: 24-30.09.2017 r., dla przekazania stoiska 24.09.2017 r. godz. 10.00., dla wynajmu samochodu 23.09.2017  -  10.2017.

2.2.2. Wykonawca dla uzyskania punktacji w kryteriach oceny oferty za doświadczenie powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 3 usługi obejmujące swoim zakresem co najmniej wykonanie indywidualnej zabudowy stoiska o pow. Min. 60 m2 . Przez jedną usługę rozumie się wykonanie zabudowy jednego stoiska. Udokumentowanie tego faktu następuję poprzez przedłożenie referencji lub protokołu wykonania usługi podpisanego przez odbiorcę

2.2.3. Wykonawca dla uzyskania punktacji w kryteriach oceny oferty za atrakcyjność projektu stoiska wystawienniczego ocenianego pod względem funkcjonalności projektu zabudowy stoiska, estetyki i walorów wizualnych powinien wraz ofertą przedstawić koncepcję projektu w formie pliku graficznego z wizualizacją 3D stoiska.

 

III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Terminy realizacji  są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania opisanych w pkt. II   przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być ważna 15 dni.

 


IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta złożona w jęz. polskim  na podstawie  formularza Zał. nr 1 do zapytania wskazująca cenę netto wykonania usługi w PLN  oraz załącznika z wizualizacja projektu stoiska wraz innymi załącznikami oferenta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
  1. poczty elektronicznej na adres: jp@metalklaster.pl
  2. dostarczona osobiście na  adres: 15-665  ul. Lniana 41  do dnia  11.04.2017 do godz. 15:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. OCENA OFERT

 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 1. cena - 50  %  ( sposób obliczenia : Cena najniższa przedstawiona  / Cena badana  )* 50 pkt
 2. Funkcjonalność projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej, estetyka i walory wizualne zabudowy – 30% - komisja oceniająca projekt może przyznać maks. 30 pkt. w tej kategorii oceny.
 • Doświadczenie wykonawcy – 20% - za spełnienie wymogu przyznane zostanie 20 pkt. (wykazanie, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie zrealizował co najmniej 3 usługi obejmujące swoim zakresem co najmniej wykonanie indywidualnej zabudowy stoiska o pow. Min. 60 m2 . Przez jedną usługę rozumie się wykonanie zabudowy jednego stoiska.).

                                                    

VI. Wykonawca przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

VII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

1. Brak możliwości składania ofert częściowych.

3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.

4. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.

5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.

6. Termin ważności oferty nie krótszy niż 15 dni od dnia zamknięcia naboru ofert.

7. Oferty należy składać w języku polskim.

8. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

9. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia zapytania złoży oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


IX. DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej metalklaster.pl/wspolpraca oraz w bazie zapytań ofertowych www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.

 Dodatkowych informacji udziela Janusz Poulakowski, tel. +48 510233 607, e-mail: jp@metalklaster.pl

Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

Treść  zapytania wraz z formularzami: Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.