Współpraca

Zalążkiem i inspiracją do utworzenia klastra była realizacja przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju projektu „Podlaski Klaster Obróbki Metali szansą na innowacyjny rozwój regionu” finansowanego z funduszy Europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który realizowany był w latach 2007 – 2008. Od tego momentu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju pełni funkcję brokera sieciowego klastra.

Celem działania klastra jest zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, lokalnymi i regionalnymi władzami oraz dostęp do innowacyjnych technologii i wzrost kwalifikacji kadr przedsiębiorstw.

Rolą CPIiR jest m.in. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji określonych celów.

Po przystąpieniu do klastra przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego i lubleskiego podjęto decyzję o zmianie nazwy na Klaster Obróbki Metali, skupiający organizacje i przedsiębiorstwa z regionu północno-wschodniej Polski.

Kalster ma formułę otwartą, mogą przystąpić do niego przedsiębiorstwa i organizacje działające w branży metalowej spoza wymienionych województw oraz podmioty zagraniczne.

Zapraszamy do zapoznania się z Porozumieniem o Współpracy w ramach Klastra Obróbki Metali oraz wypełnienia Deklaracji Uczestnictwa.