Strategia rozwoju

Polityka wspierania klastrów staje się istotnym elementem polityki gospodarczej, łączącym w sobie elementy różnego rodzaju polityk: innowacyjnej, regionalnej, przemysłowej, naukowo-technologicznej, edukacyjnej, dotyczącej MŚP, promocji eksportu lub przyciągania inwestycji zagranicznych. Z uwagi na fakt, że polityka wspierania klastrów jest w Polsce prowadzona od niedawna i w znacznym stopniu dotyczy stymulowania współpracy między gospodarką i światem nauki, ma ona szczególne znaczenie w świetle polityki innowacyjnej. Praktyka pokazuje, że inicjatywy rozwoju klastrów są najczęściej wdrażane na poziomie regionalnym i stanowią również element polityki rozwoju regionalnego.


Koncepcja klastrów stała się popularna przy tworzeniu innowacyjnej regionalnej polityki określającej poziom konkurencyjności i innowacyjności regionu, opartej na sektorowej specjalizacji i współpracy przedsiębiorstw. Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że klaster jest formą organizacji produkcji o wysokim potencjale innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w kreowaniu konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczym.

Strategia Rozwoju Klastra Obróbki Metali jest dokumentem opracowanym na potrzeby rozwoju regionalnego sektora metalowego w oparciu o analizę bieżącej sytuacji wewnątrz branży oraz uwarunkowań zewnętrznych. Szczególny nacisk położono na ocenę potencjału firm do rozwoju i podejmowania działań w ramach klastra regionalnego. Strategia wskazuje na pożądane kierunki działań, wypracowane w oparciu o dane statystyczne, spotkania informacyjno-warsztatowe, bezpośrednie wywiady w przedsiębiorstwach, instytucjach otoczenia biznesu, instytucjach edukacyjnych oraz wśród ekspertów.


Opracowanie obejmuje analizę stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju branży metalowej w przyszłości. W analizie skoncentrowano się na identyfikacji kluczowych czynników determinujących rozwój branży, takich jak innowacyjnośd firm, relacje z dostawcami i odbiorcami, a także współpraca z jednostkami badawczymi i otoczeniem biznesu, zdolności do internacjonalizacji klastra. Strategia zawiera propozycje działań stymulujących zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności branży oraz silniejszą integrację podmiotów celem uzyskania istotnej przewagi konkurencyjnej.