Podlaski Klaster Obróbki Metali szansą regionu na innowacyjny rozwój

Celem projektu „Podlaski klaster obróbki metali szansą regionu na innowacyjny rozwój” jest wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw branży obróbki metali oraz instytucji badawczo rozwojowych działających na terenie województwa podlaskiego. Współpraca ta powinna zawierać się w instytucjonalnych ramach klastera – przestrzennej formy organizacyjnej przedsiębiorstw i ośrodków badawczych.
Działalność klastera obróbki metali będzie ukierunkowana na wspomaganie procesu innowacyjności w dziedzinie produkcji i promocji towarów oraz wyznaczania kierunków nauczania przyszłych kadr branży obróbki metali.

 

Projekt zakłada współpracę trzech rodzajów podmiotów:

 • podlaskich przedsiębiorców z branży obróbki metali,
 • ośrodków badawczo – rozwojowych zlokalizowanych w województwie podlaskim,
 • młodzieży i studentów, którzy w niedalekiej przyszłości mogą stanowić kadrę przedsiębiorstw rozwijającej się branży obróbki metali.

 

Podlaski klaster obróbki metali będzie tworzony w ramach następujących etapów:

 

1. Identyfikacja potrzeb

Tworzenie podlaskiego klastra obróbki metali rozpocznie się od zidentyfikowania potrzeb w dziedzinie wdrażania i rozpowszechniania innowacyjnych technologii wśród przedsiębiorstw i instytucji badawczo – rozwojowych. Centrum Promocji Podlasia jako niezależny broker projektu przeprowadzi badanie kwestionariuszowe na reprezentatywnej grupie podlaskich przedsiębiorców z branży obróbki metali. Badanie to będzie dotyczyć:

 • kondycji przedsiębiorstw związanych z branżą
 • zapotrzebowania przedsiębiorstw na innowacje w dziedzinie produkcji,
 • zapotrzebowania przedsiębiorstw na innowacje w dziedzinie promocji,
 • zapotrzebowania przedsiębiorstw na wyspecjalizowane kadry,
 • poziomu świadomości przedsiębiorców na temat idei klasteringu,
 • szans rozwoju branży obróbki metali na Podlasiu.

   

2. Promocja idei klasteringu

W ramach drugiego etapu projektu zostanie przeprowadzona kampania promocyjna na temat idei klasteringu. Zostanie ona skierowana do podlaskich przedsiębiorców branży obróbki metali, a jej celem będzie zmiana świadomości właścicieli firm w kierunku nawiązania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami zewnętrznymi – innymi firmami, instytucjami badawczymi oraz instytucjami rynku pracy.
Według doświadczeń innych krajów europejskich tworzenie klasterów stanowi najlepszy sposób rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw. W nowoczesnej gospodarce rynkowej kooperacja firm jednej branży prowadzi do obniżenia kosztów produkcji, transferu technologii, rozwoju zatrudnienia, a w efekcie do wzrostu jakości życia społeczności żyjącej na terenie działania klasterów. Podlaski klaster obróbki metali będzie stanowił nową formę wzmacniania regionalnej gospodarki.

 

3. Opracowanie strategii działania klastera

Ramy współpracy pomiędzy firmami z branży obróbki metali, Politechniką Białostocką, szkołami średnimi i zawodowymi oraz instytucjami pośrednictwa pracy znajdą swój zapis w strategii rozwoju Podlaskiego Klastra Obróbki Metali.

 

4. Rozpoczęcie współpracy

Projekt zakłada podjęcie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami obróbki metali oraz Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Rolę niezależnego brokera inicjującego powstawanie współpracy wewnątrz sieci kooperacyjnej odegra Centrum Promocji Podlasia. Efekty działania klastra będą mierzone poprzez:

 • rozwój branży,
 • poprawienie wymiany informacji i doświadczeń,
 • skutki promocji idei klastra wśród młodzieży szkolnej i akademickiej,
 • wzrost transferu wiedzy pomiędzy Politechniką i przedsiębiorstwami,
 • ilość działań informacyjno – szkoleniowych.