Nowoczesne Technologie

Centrum Promocji Podlasia
zakończyło realizację pilotażowego projektu

„Nowoczesne Technologie – program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali”

w roku szkolnym 2009/2010.Głównymi założenia projektu:

 • zapoznanie nauczycieli z warunkami i specyfiką pracy firm Klastra Obróbki Metali;
 • przygotowanie i wdrożenie programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów nauki zawodu branży metalowej;
 • podniesienie jakości nauczania w szkolnictwie zawodowym w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu i urządzeń;
 • zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności grupy docelowej projektu w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w firmach Klastra Obróbki Metali;
 • współpraca środowiska nauczycieli szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami;

 

Programem zostało objętych 20 nauczycieli nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu z 11 szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego o kierunkach mechanicznych i mechatronicznych. Projekt zrealizowano w okresie 01.06.2009 – 31.05.2010, polegał on na opracowaniu programu doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu funkcjonowania i obsługi obrabiarek CNC oraz jego wdrożeniu poprzez udział w szkoleniach i stażach w przedsiębiorstwach.

W trakcie realizacji projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

 • zapoznanie nauczycieli z warunkami i specyfiką pracy firm Klastra Obróbki Metali, zapoznanie z wykorzystywanymi technologiami;
 • poznanie zasad funkcjonowania i nabycie umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń i obrabiarek przez 20 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki
 • zawodu poprzez udział w szkoleniach teoretycznych 30h i stażach zawodowych 80 h;
 • przygotowanie i wdrożenie programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, wydanie
 • programu w formie publikacji. W publikacji zawarte zostały informacje objęte programem kursu dotyczące przygotowania dokumentacji technologicznej,
 • nowoczesnych narzędzi w obróbce skrawaniem oraz podstaw programowania i obsługi obrabiarek CNC;
 • rozwinięcie współpracy środowiska nauczycieli szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami – podpisanie 8 porozumień o współpracy w zakresie organizacji wizyt technologicznych;
 • produkcja filmu promującego szkolnictwo zawodowe i przemysł metalowy w regionie „Zawód przyszłości”, emisje filmu w stacjach telewizyjnych woj. podlaskiego, dystrybucja filmu w placówkach kształcenia zawodowego;

Na zakończenie projektu zorganizowana została konferencja podsumowująca, w której udział wzięli nauczyciele przedmiotów zawodowych – uczestnicy projektu, kierownicy placówek szkolnictwa zawodowego i przedsiębiorcy. Podczas konferencji zaprezentowane zostały rezultaty i wyniki badań przeprowadzonego projektu oraz wnioski płynące z wdrażania pilotażowego programu we współpracy z przedsiębiorstwami. Odbyła się również dyskusja na temat form doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu i możliwości realizacji przyszłych projektów w sferze współpracy szkół i przedsiębiorstw.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, materiały szkoleniowe i publikację programu do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Większość nauczycieli kursu zadeklarowała chęć i potrzebę dalszego kontynuowania doskonalenia oraz odbycia szkoleń z zakresu programowania obrabiarek CNC na poziomie zaawansowanym.

Informujemy, iż wszystkie placówki kształcenia zawodowego o profilu mechanicznym
i obróbki metali oraz nauczyciele zawodu mogą otrzymać publikację programu do wykorzystania
w procesie nauczania. Zainteresowanych otrzymaniem publikacji prosimy o kontakt z Biurem CPP.

Informacje na temat założeń i przebiegu projektu, galerię zdjęć można znaleźć pod adresem: http://www.cpp.bialystok.pl/klaster/index.php?doc=nowoczesne.htm&tekst=oprojekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałenia 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie