E-kooperacja

Centrum Promocji Podlasia
w okresie od 1.04.1020 do 31.10.2010 r. realizowało projekt

„E-kooperacja – Innowacyjne klastry”

(numer SPF/PL/2009/13)Celem projektu było nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami sektora obróbki metali w obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez diagnozę potencjału firm działających na tym terenie oraz ich integrację i rozwój współpracy kooperacyjnej dla podejmowania działań w kierunku rozwoju, wzrostu konkurencyjności i promocji tej branży. Projekt był realizowany w terminie kwiecień – maj 2010 r., wzięły w nim udział przedsiębiorstwa działające w sferze obróbki i przetwórstwa metali z sektora produkcji, handlu i usług.

Obszar projektu obejmował firmy działające na terenie miast i powiatów: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Sokółka, Hajnówka, Sejny, Suwałki, Siemiatycze, Mońki, Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko, Pisz, Węgorzewo oraz na Litwie: Alytus, Marijampol, Łoździeje, Druskienniki, Kazlu Ruda, Wołkowysk.

W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane seminaria technologiczne w Alytusie na Litwie (22-23.06. 2010) i Białymstoku (23-24.09.2010) w czasie których zostały omówione zagadnienia rozwoju współpracy w grupach kooperacyjnych, klastrach, odbyły się prezentacje przedsiębiorstw i najnowszych technologii stosowanych w obróbce metali. Przedsiębiorcy z Polski i Litwy odbyli rozmowy handlowe oraz omówili możliwości rozwoju współpracy kooperacyjnej.

Łącznie w spotkaniach udział wzięło ponad 80 przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania w Białymstoku mieli możliwość odbycia wizyt studyjnych w firmach stosujących zaawansowane technologie w obróbce matali stosowane m.in. w produkcji wyrobów dla medycyny i implantologii. Podczas wizyty na Politechnice Białostockiej przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie inżynierii odwrotnej oraz technologii druku 3D. Natomiast na Litwie dominowały prezentacje najnowszych technologii stosowanych w spawalnictwie oraz do nauki wirtualnego spawania.

Dzięki dofinansowaniu projektu została przebudowana strona internetowa Klastra Obróbki Metali. Powstała baza polskich i litewskich przedsiębiorstw branży metalowej z ofertami współpracy handlowej i kooperacyjnej w języku polskim, litewskim i angielskim działających w obszarze pogranicza. Baza znajduje się pod adresem www.metalklaster.pl. Na stronie klastra opracowano zakładkę „giełda pracy” w której przedsiębiorcy i poszukujący pracy mogą samodzielnie dodawać oferty pracy i ogłoszenia o jej poszukiwaniu w specjalnościach związanych z branżą metalową.

Kolejnym dzianiem było utworzenie platformy współpracy działających inicjatyw klastrowych po obu stronach granicy www.e-cooperation.eu Jest to system jednoczący domeny istniejących inicjatyw klastrowych po obu stronach granicy, w początkowej fazie klastra metalowego w Polsce www.metalklaster.pl i drzewnego na Litwie www.medienospartneriai.lt , w kolejnych etapach obejmie on inne działające inicjatywy klastrowe również na pograniczu z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizie opracowano strategię rozwoju inicjatyw klastrowych i grup kooperacyjnych działających w branży obróbki metali w obszarze transgranicznym. Będzie to dokument niezbędny do opracowania projektów dla rozwoju grupy w oczekiwanych przez przedsiębiorstwa kierunkach i pozyskiwaniu na nie środków finansowych. Działania te będą skierowane głównie na rozwój Klastra Obróbki Metali poprzez jego internacjonalizację.

 

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej “Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.