Standardy zarządzania klastrem - nowa publikacja PARP

admin

Przedmiotem publikacji są standardy zarządzania klastrem, które należy rozumieć jako zasady określające pożądane cechy zarządzania i funkcjonowania koordynatorów klastrów, uwzględniające m.in. najlepsze zidentyfi kowane praktyki w Polsce i za granicą. Dzięki wykorzystaniu aktualnej wiedzy na temat sposobów i systemów oceny procesów zarządzania klastrem koordynatorzy otrzymują narzędzie skutecznego doskonalenia swoich działań w przedmiotowym zakresie, jak również informacje potrzebne do wdrożenia standardów. Należy podkreślić, że wykonana analiza desk research umożliwiła pozyskanie szerokiej wiedzy na temat wymogów jakościowych w odniesieniu do organizacji zarządzających klastrami oraz stanowiła podstawę opracowania standardów.

Grupę beneficjentów zaproponowanego rozwiązania stanowią koordynatorzy klastrów (organizacje zarządzające klastrami i działające na rzecz ich rozwoju) oraz instytucje odpowiedzialne za politykę klastrową na poziomie centralnym i regionalnym, jak również podmioty działające w klastrach, w tym przedsiębiorstwa (a w szczególności MSP), dla których wprowadzenie standardów oznacza dostęp do usług lepszej jakości.

Treśc publikacji do zapoznania się i pobrania pod adresem:

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96018.asp#