Polsko-litewski projekt podsumowany

Piotr Walczak

Zakończono realizację projektu współpracy polsko-litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”.

W projekcie uczestniczyli: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości z Litwy. Całkowity budżet projektu wyniósł 247 378 euro.

Najważniejszym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności branży maszynowo-metalowej i drzewnej z regionu pogranicza polsko-litewskiego. Działania obejmowały przygotowania przyszłych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzenie usług profesjonalizujących współpracę wewnątrz Klastra Obróbki Metali.

W ramach projektu, w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwoju kompetencji interpersonalnych i technicznych, wzięło udział 250 pracowników z firm po obu stronach granicy. Bardzo ważną częścią projektu było wspieranie studentów i młodych absolwentów wchodzących na rynek pracy. W jego ramach przeszkolono 150 studentów uczelni technicznych w obu krajach, zaś 90 wzięło udział w pracach interaktywnych grup kreatywnych. Koncentrowano się na działaniach szkoleniowych o charakterze bardzo specjalistycznym, które odpowiadały zapotrzebowaniu firm Klastra. Charakter interdyscyplinarny miały natomiast grupy kreatywne rozwiązujące problemy określone przez pracodawców.

W ramach projektu m.in.:
- dostarczono wyspecjalizowane i jakościowe usługi dla biznesu standaryzowanych w europejskich systemach;
- przygotowano rozwiązania i systemy IT służące komunikacji i zarządzaniu siecią klastrową oraz usprawnieniu systemu usług i zamówień;
- stworzono system pomiaru efektywności i korzyści w łańcuchu kooperacyjnym;
- odnowiono certyfikat w ramach European Cluster Excellence Initiative do poziomu Silver, który posiada tylko kilka klastrów w Polsce;
- wydano katalog ofertowy Klastra Obróbki Metali oraz przygotowano film promocyjny o firmach zrzeszonych w Klastrze.

Grupę docelową projektu stanowili pracownicy i kadra menedżerska firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali oraz przedsiębiorstw litewskich, a także studenci wzbogaceni o niezbędną wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

Doświadczenia europejskie wskazują, że wyposażenie w wyżej wymienione narzędzia koordynatorów inicjatyw klastrowych, umożliwia stały wzrost usług dostarczanych dla biznesu. Pozwala to na tworzenie platformy wymiany doświadczeń między koordynatorami klastrów z Polski i Litwy, kreowanie i przepływ usług, wzajemną komunikację i przekazywanie ofert współpracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A-Litwa-Polska. Priorytet 2 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.