Oferta sprzedaży nieruchomości Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Janusz Poulakowski

Tereny inwestycyjne BPN-T/SSSE | Wschodzący Białystok - Oficjalny Portal Miasta

Miasto Białystok oferuje inwestorom uzbrojone tereny, które znajdują się na osiedlu Dojlidy - obręb 21, w rejonie ulic Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca.

Link do informacji na stronie Miasta Białystok

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

INFORMACJE O PRZETARGACH

W najbliższym czasie Miasto Białystok ogłasza przetargi na zbycie terenów inwestycyjnych BPN-T/SSSE. Ceny wywoławcze terenów inwestycyjnych zostały ogłoszone ze zniżkami: 15%, 30% i 45%.

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok oraz pełne informacje podlinkowane są pod odpowiednimi nieruchomościami poniżej:

  1. działka nr 788/18 o pow. 2,0282 ha, położona przy ul. J. Kuronia;
  2. działka nr 788/21 o pow. 1,5450 ha, położona w rejonie ulic: J. Kuronia i Św. Proroka Eliasza;
  3. działka nr 788/23 o pow. 1,3498 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;
  4. działka nr 788/24 o pow. 1,3006 ha, położona w rejonie ulic F. Karpińskiego i Św. Proroka Eliasza;
  5. działka nr 788/22 o pow. 1,4026 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;
  6. działka nr 771/36 o pow. 1,8085 ha, położona w rejonie ulic: J. Kuronia i Myśliwskiej;
  7. działka nr 767/38 o pow. 0,4210 ha, położona przy ul. F. Karpińskiego (nie objęta obszarem BPN-T/SSSE, nieruchomość położona jest w sąsiedztwie ww. terenów inwestycyjnych).

PROCEDURA ZAKUPU TERENU INWESTYCYJNEGO

Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie do Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie ustalonym w ogłoszeniu:

  • zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej BPN-T oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą.
  • oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz regulaminem pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
  • wpłacenie wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70%, ocena innowacyjności - maksymalnie 30%.

INFORMACJA DODATKOWA !

PODSTREFA BIAŁYSTOK SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W przypadku zainteresowania przedsiębiorcy uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie: www.ssse.com.pl.